Hệ ray C cầu trục

Hệ ray C cầu trục

Hệ ray C cầu trục là hệ thống ray điện gồm nhiều thiết bị con trượt ray C, con dẫn hướng ray C, nối ray C, kẹp ray C. Đặc biệt hệ ray C cầu trục phải có thanh ray hình chữ C.